Πολιτική απορρήτου – Προσωπικά δεδομένα

Ισχύει από 25.05.2018

ΣΚΟΠΟΣ

Η εταιρεία DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΕ.ΜΗ 124228207000), ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας  www.xylemporiki.com, αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρησή μας. Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΡΙΣΜΟΙ

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αναγνωρίζουμε ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της εταιρείας και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

Για το λόγο αυτό η επιχείρησή μας:

  • δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών,
  • διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς,
  • παρέχει προς τους πελάτες της ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους
  • χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της
  • συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με βάση αυτές τις αρχές ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα ακόλουθα:

Συλλογή και επεξεργασία

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Ενημέρωση

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  έχει δημιουργήσει διάφορα κανάλια επικοινωνίας με τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει τους πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση για το σκοπό επεξεργασίας και τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην σχετική ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης  www.xylemporiki.com

Διαχείριση επεξεργασίας

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν εγγράφει μέλη και επομένως δεν αποθηκεύει και δεν τηρεί σχετικά στοιχεία. Υπό αυτήν την έννοια δεν παρέχει στα υποκείμενα την δυνατότητα να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαχειρίζονται τα ίδια την μορφή επεξεργασίας που επιθυμούν και αν την επιθυμούν.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με την DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.  είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέτρα ασφαλείας

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

Επικαιροποιημένα δεδομένα

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι της DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αν και όταν χρειαστεί η επιχείρησή μας να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες για σκοπούς επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης στις οποίες, αν και εφόσον απαιτηθεί  να γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδομένα η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα διασφαλίσει ότι από τις εταιρείες αυτές έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων και ότι έχουν ενημερώσει και δεσμεύσει τους υπαλλήλους τους ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών.

Άσκηση δικαιωμάτων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες 

Ενδεχομένως, μέσω των ιστοσελίδων της DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. να δίνεται, κατά περίπτωση,  η δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρει έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

COOKIES

Η DODA ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη.

Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της μας είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.